رفتن به محتوای اصلی
x

رديف

بخش

تلفن

فکس

ایمیل

آدرس وب سایت

1
دفتر معاونت دانشجویی
031-33912400
031-33912401
031-33912402
vp-studentaffairs@of.iut.ac.ir
https://vp-studentaffairs.iut.ac.ir
2
کارشناس معاونت دانشجویی، دبیرخانه کمیسیون موارد خاص و شورای انضباطی دانشجویان
031-33911979
-
-
-
3
مدیریت امور دانشجویی
031-33912410
031-33911914
studentaffairs@of.iut.ac.ir
https://studentaffairs.iut.ac.ir
4
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی
031-33912415
031-33911448
counselin@of.iut.ac.ir
https://counseling.iut.ac.ir
5
مرکز بهداشت و درمان
031-33912949
031-33911440
clinic@of.iut.ac.ir
https://clinic.iut.ac.ir
6
مرکز تربیت بدنی
031-33912940
031-33912367
physicaleducation@of.iut.ac.ir
https://physical-ed.iut.ac.ir
 

 

تحت نظارت وف ایرانی