رفتن به محتوای اصلی
x

دانشگاه صنعتي اصفهان برخوردار از فضاي علمي و فرهنگي پويا و كيفيت گراي دانشگاهي است.

  • داراي مرجعيت علمي و فناوري در آسياست.
  • سرآمد در تربيت دانش آموختگاني توانمند در تراز جهاني است.
  • اخلاق مدار و نقش آفرين در توسعه كشور است.

معاونت دانشجويي در راستاي دستيابي به اهداف كلان دانشگاه اهداف ذيل را دنبال مي كند:

  •  گسترش و به روزرسانی امکانات رفاهی دانشجویان

  •  توسعه امکانات ورزشی - تفریحی

  •  ارائه خدمات بهداشتی - درمانی دانشگاه

  •  توسعه خدمات تخصصی مشاوره و توانمند سازی اجتماعی

  •  ایجاد بستری مناسب برای فعالیت های صنفی دانشجویی

تحت نظارت وف ایرانی