رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

مهدی سلمانی تهرانی
1390 تا كنون
مدير كل دانشجويان شاهد و ايثارگر
مدیر اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
خدیجه دری

كارشناس آموزشی اداره دانشجويان شاهد و ايثارگر
کارمند اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • 031-33913129
مریم زاهدیان

كارشناس مالي و فرهنگي اداره دانشجويان شاهد و ايثارگر
کارمند اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • 031-33912279
فریده موسوی نسب
1386-1390
مدير كل دانشجويان شاهد و ايثارگر
کارشناسی ادبیات فارسی
عبدالرحمن قجاوند
تيرماه 1386- 1385
كارشناس مسئول اداره دانشجويان شاهد و ايثارگر
فوق دیپلم کشاورزی
مرتضی زاهدی
1384-1385
مدير كل دانشجويان شاهد و ايثارگر
دکترا مهندسی کشاورزی
محمد تقی قدیری
1384 - خرداد 1373
مدير كل دانشجويان شاهد و ايثارگر
کارشناسی ارشد فیزیک
سعید رضایی
1371-1373
مدير كل دانشجويان شاهد و ايثارگر
کارشناسی مهندسی کشاورزی
سید علی محمد ميرمحمدی ميبدی
1368-1371
مدير كل دانشجويان شاهد و ايثارگر
کارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی

تحت نظارت وف ایرانی