رفتن به محتوای اصلی
x
 • ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تحت نظر معاونت و ارائه راهنمائي هاي لازم.
 • مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشكلات دانشجويي.
 • پيش بيني نيازهاي خدماتي و رفاهي دانشجويان و تعيين اولويت هاي آن و ارائه آن براي رسيدگي و اجرا.
 • نظارت بر مديريت امور دانشجويي و برنامه ريزي در خصوص ارائه مطلوب خدمات اسكان، تغذيه و وام دانشجويان.
 • نظارت و كنترل نحوه اجراي آئين نامه هاي مختلف دانشجويي( خوابگاه،‌تغذيه، وام، بهداشت و درمان، مشاوره، تربيت بدني و ...).
 • بررسي برنامه هاي پيشنهادي معاونت دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري جهت اجرا.
 • ايجاد زمينه لازم براي تشكيل و فعاليت هاي شوراي صنفي بر اساس آئين نامه مربوط.
 • ارتقاء مشاركت دانشجويان در امور مربوط به خود.
 • ارتقاء فعاليت هاي دانشجويي در كانون هاي سلامت جسم و روان.
 • تشويق و ترغيب دانشجويان براي شركت در فعاليت هاي ورزشي و برنامه ريزي در اجراي ورزش هاي همگاني در سطح دانشگاه، سراهاي دانشجويي و حمايت از ورزش هاي قهرماني دانشجويي.
 • ارتقاء صندوق هاي داخلي ارائه خدمات حمايت مالي و وام دانشجويي.
 • نظارت و برنامه ريزي خدمات بهداشتي ، درماني و اورژانس براي دانشجويان و دانشگاهيان.
 • انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه كشوري.
 • نظارت بر فعاليت هاي اداره شاهد و ايثارگر.
 • نظارت و برنامه ريزي ارائه خدمات مشاوره و روانشناختي به دانشجويان و دانشگاهيان.
 • دبيري كمسيون موارد خاص.
 • برنامه ريزي و پرداخت كار دانشجويي.
 • هدايت و نظارت بر فعاليت هاي شوراي انضباطي دانشجويان.
 • برنامه ريزي براي اوقات فراغت دانشجويان در سراهاي دانشجويي و كاهش آسيب هاي اجتماعي.
 • برنامه ريزي براي بازسازي و تعميرات اساسي سراها (خوابگاه ها) و رستوران هاي دانشجويي.
 • پيگيري امور مرتبط به دانشجويان غيرايراني.
 • برنامه ريزي و نظارت بر ارتقاء ايمني در دانشگاه.
 • نظارت بر غرفه ها و فروشگاه ها.
 • سياستگذاري در راستاي اجراي طرح تحول دانشگاه در حوزه دانشجويي - فرهنگي.
 • تشكيل كميته پيشگيري از سوء مصرف مواد.
 • نظارت بر فعاليت هاي سرپرستان دانشجويي دانشكده ها.
 • جلب مشاركت خيرين و كمك هاي مردمي در راستاي اهداف معاونت.

 

 

تحت نظارت وف ایرانی